Π.Ο.Ε.Σ. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών

Υπολογισμός Εξόδων Μετάθεσης ΣΞ

Υπολογισμός Εξόδων Μετάθεσης ΣΞ

 

espedm.gr      www.espedm.gr
Απόσταση σε χλμ (Το Σύνολο) :
Απόσταση σε χλμ
(Σε Θάλασσα Εάν Υπάρχουν) :
Οικογενειακή Κατάσταση :
Διοικητικός Βαθμός :
Οικονομικός Βαθμός :
Χρονοεπίδομα :
Αριθμός Τέκνων Οικ. Παροχή :
Μέλη Οικογένειας
που θα μετακινηθούν
(ΠΔ 200/21 Μαΐου 1993, Άρθρο '4') :
Τα έξοδα μετακίνησης. :
Τα έξοδα εγκατάστασης. :
Τα έξοδα Μετάθεσης (Σύνολο). :
                                                                      
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 200/1993, σε περίπτωση μετακίνησης στρατιωτικού, για την αντιμετώπιση των εξόδων μετάθεσης επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον μετακινούμενο στρατιωτικό, ποσού μέχρι τα τρία τέταρτα (75%) του δικαιούμενου, κατόπιν έγκρισης του Διοικητή της μονάδας, από την οποία μισθοδοτείται.

Τα στελέχη των Ε.Δ. τα οποία μετατίθενται μπορούν να αιτηθούν πριν την μετακίνηση τους για τη νέα Μονάδα να τους χορηγηθεί η προκαταβολή, για την αντιμετώπιση των εξόδων μετάθεσης (πχ, πληρωμή των εταιρειών που θα μεταφέρουν της οικοσκευής, τυχόν προκαταβολή ενοικίων, πληρωμή εισιτηρίων μεταφορικών μέσων κ.λ.π.)

 Η προκαταβολή αυτή συμψηφίζεται κατά την εξόφληση των σχετικών δικαιωμάτων στη νέα Μονάδα που μετατίθεται ο στρατιωτικός μετά τον σχετικό προέλεγχο του υπομνήματος οδοιπορικών εξόδων.

Διευκρινίζεται όμως ότι ο τελικός φορέας υπολογισμού-προελέγχου των οδοιπορικών εξόδων μετάθεσης είναι το αρμόδιο ΕΛΔΑΠ ή και η Διεύθυνση Οικονομικού της περιοχής που μετακινείστε.

 

  • Αφετηρία:

  • Προορισμός:Απόσταση:

Πρόσθετες πληροφορίες